pl:budowa:new_project

Tworzenie nowego projektu

Moduł “Budowa” przechowuje zlecenia do realizacji w formie projektów. System umożliwia nadzorowanie statusu projektu wraz z jego procentem ukończenia, zakresem prac itp. Umożliwia również przypisywanie funkcji do pracowników, określanie kosztów oraz materiałów do realizacji zleceń. Ponadto jest możliwość określenia dat realizacji na poszczególnych etapach (rozpoczęcie, ponowne uruchomienie prac, zakończenie, audyt miejsca realizacji itp.)

Lista projektów dostępna jest z poziomu menu “Budowa” oraz “Projekty. Dodawanie nowej pozycji odbywa się standardowo poprzez kliknięcie w przycisk .

Pola wymagane oznaczone zostały czerwoną gwiazdką, umiejscowioną obok etykiety pola. System może również wymagać uzupełnienia pozostałych pól zgodnie z ustawionym statusem. W tym celu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat na formularzu.

Zakładka ogólne przechowuje podstawowe informacje o projekcie. Do dyspozycji otrzymujemy pola:

WAŻNE!

Poniżej wyszczególniono wszystkie pola które mogą pojawić się na formularzu. Wyświetlanie pól jest uzależnione od aktualnego statusu projektu !

 • Nazwa - nazwa projektu
 • Nr oferty - nr ewidencyjny oferty
 • Zlecenie księgowe - numer wewnętrzny przeznaczony do księgowania kosztów zlecenia
 • Typ projektu - wskazuje na rodzaj zlecenie do realizacji. Jeżeli projekt ma być realizowany dla firmy wskazujemy na “Komercyjny”, jeżeli dla osoby prywatnej wskazujemy na “Prywatny”. W zależności od wybranej opcji system udostępnia dodatkowe pola:
  • Firma - pole umożliwiające wskazanie klienta biznesowego
  • Kontakt - pole umożliwiające wskazane klienta prywatnego
 • Typ prac - pole listy rozwijanej z której wskazuje się rodzaj przeprowadzanych prac w projekcie:
  • Construction
  • Renovation
  • Extension
  • Maintenance
 • Status - aktualny status projektu. Pole tylko do odczytu.
 • Kosztorysant - określa pracownika odpowiedzialnego za wycenę projektu
 • Menadżer projektu - określa osobę odpowiedzialną za realizację projektu
 • Adres projektu 1 i 2, Miasto, Kraj, Region, Kod pocztowy - pola adresowe wskazujące miejsce realizacji projektu
 • Data przyznania projektu do realizacji - dzień w którym przyznano projekt do realizacji
 • Data rozpoczęcia - termin rozpoczęcia prac
 • Data wznowienia projektu - termin wznowienia projektu
 • Data ponownego rozpoczęcia - termin ponownego rozpoczęcia prac w momencie ich wstrzymania
 • Szacowana data zakończenia - określa dzień w którym planuje się zakończenie prac określonych w projekcie
 • Dział - pole listy rozwijanej z której należy skazać dział obsługujący projekt. Domyślnie są do wyboru:
  • Administrative
  • Painting
  • Flooring
 • Priorytet - pole pozwala określić priorytet realizacji projektu:
  • Niski
  • Średni
  • Wysoki
  • Bardzo wysoki
 • Procent wykonania - pole tylko do odczytu, informuje o postępie wykonywanych prac
 • Opis - dodatkowy opis projektu

W zakładce “Oferta” zawarte są informacje odnośnie terminów składania ofert, terminu otrzymania dokumentacji wykonawczej, audytu miejsca projektu oraz daty przyznania generalnemu wykonawcy. Każde przełączenie suwaka w pozycję “Tak” powoduje rozszerzenie pól na formularzu:

 • Zaproszono do składania ofert
  • Data - określa datę zaproszenia
  • Termin licytacji - wskazuje na datę licytacji ofert
 • Otrzymano dokumentację wykonawczą
  • Data - data otrzymania dokumentacji
 • Oferta wysłana - gdy oferta została wysłana, pola ustawia się w pozycję “TAK”. W ten sposób system udostępni dodatkowe pola:
  • Kwota oferty - kwota na przesłanej ofercie
  • Data wysłania
 • Audyt miejsca projektu
  • Data - data i godzina audytu miejsca realizacji projektu
 • Oferta przekazana do księgowości
 • Oferta przyznana generalnemu wykonawcy
  • Data - data przyznania
 • Czas i materiał
 • Szacowane koszty wyposażenia
 • Inne koszty
 • Szacowane dodatkowe dni robocze

Zakres prac

Sekcja umożliwia dodawanie szczegółowych informacji związanych z przeprowadzanymi pracami na budowie. Dostępna jest w formularzu edycji projektu w zależności od aktualnego statusu.

Aby utworzyć nowy zakres pracy, należy kliknąć w przycisk Formularz zostanie poszerzony o dodatkowe pola:

 • Zakres prac - lista rozwijana umożliwiająca wybór rodzaju pracy do realizacji. Elementy tej listy można dowolnie zmienić. W tym celu należy przejść do menu “Admin” oraz “Budowa. Wybierając pozycję “Zakresy prac” wyświetli się aktualna lista możliwych opcji. Należy pamiętać że dostęp do poziomu ustawień uzależniony jest od przypisanych uprawnień dla aktualnie zalogowanego użytkownika.
 • Szacowane dni robocze - ilość dni roboczych przeznaczonych do realizacji prac
 • Szacowany koszt robocizny
 • Szacowany koszt materiałów

Zakładka zawiera informacje szczegółowe:

 • Przesłano dokumentację do GW - przełącznik ustawiony w pozycję “TAK” potwierdza przesłanie dokumentacji do generalnego wykonawcy
 • Przesłano karty charakterystyki substancji niebezpiecznych
 • Próbki zamówione
 • Próbki otrzymano
 • Próbki wysłano
 • Próbki zatwierdzono
 • Nadzór projektu - pole listy wyboru, można w nim wskazać osobę nadzorującą projekt.
 • Brygadzista - umożliwia dodanie lub wskazuje brygadzistę
 • Wymagany certyfikat ubezpieczenia - ustawia status zgodny z etykietą pola
 • Praca GW - przełącznik w pozycji “TAK” informuje system, że projekt podlega generalnemu wykonawcy. Rozszerzacza formularz o nowe pola:
  • Nr projektu generalnego wykonawcy
  • Kosztorysant GW - pole umożliwiające wskazanie osoby odpowiedzialnej za kosztorys ze strony generalnego wykonawcy
  • Menadżer projektu GW - pozwala wybrać osobę odpowiedzialną za realizację projektu generalnego wykonawcy
  • Inspektor GW - umożliwia dodanie inspektora generalnego wykonawcy

Zakładka umożliwia zarejestrowanie informacji i statusów księgowych projektu, poprzez następujące pola na formularzu:

 • Kwota kontraktu - kwota realizacji projektu
 • Wystawiono FV końcową - przełącznik zmieniający status wystawienia faktury końcowej. Ustawiając w pozycji “TAK” formularz rozszerzony zostanie o pole do wpisania daty zdarzenia
 • Zapłacono w całości - status opłacenia faktury. Ustawiając w pozycji “TAK” formularz rozszerzony zostanie o pole do wpisania daty zdarzenia
 • Zysk lub strata - służy do określenia zysków lub strat na wykonanym projekcie