pl:materialy:inventory_requests

Zapotrzebowania materiałowe

Moduł “Zapotrzebowania materiałowe” służy do rezerwacji oraz informowania o potrzebach materiałowych potrzebnych do realizowania zamówień lub akcji serwisowych. Dostęp do modułu odbywa się poprzez klikniecie w “Zapotrzebowania materiałowe” w menu “Materiały”. Klikając w na ekranie zostanie wyświetlony formularz z polami:

 • Data - data złożenia zapotrzebowania materiałowego
 • Materiały - wskazuje na materiał dostępny w magazynie, którego dotyczy aktualne zapotrzebowanie materiałowe
 • Ilość - zapotrzebowana ilość w/w materiału
 • Przypisz do - umożliwia przydzielenie wydawanego materiału do:
  • Pracownika
  • Projektu
  • Serwisu wyposażenia

Jeżeli docelowy materiał nie istnieje w magazynie materiałów, należy dodać go do systemu. Służy do tego celu przycisk . Po jego naciśnięciu otworzy się nowe okno z formularzem tworzenia materiału:

 • Kategoria - wskazuje kategorię do której przypisany jest materiał. Kategorie tworzy się w obrębie ustawień administracyjnych.
 • Nazwa materiału - nazwa materiału dodawana do systemu
 • Kod kreskowy - ciąg znaków który będzie reprezentować materiał na etykiecie z kodem kreskowym
 • Miejsce przechowywania - określa miejsce składowania w magazynie
 • Stan minimalny - ustawia minimalny stan, dzięki któremu w momencie jego przekroczenia system odpowiednio poinformuje użytkownika.
 • Jednostka ilości - jednostka w której wyrażona jest ilość: np kilogram, metr bieżący itp.
 • Notatka - umożliwia dodanie notatki do pozycji materiałowej

System przechowuje zapotrzebowania dodawane przez użytkowników. Jednocześnie obciąża i rezerwuje materiał w obrębie magazynu materiałowego. Dzięki temu na liście materiałów, w kolumnie “żądana ilość” wyświetlana jest ilość materiału wymagana do realizacji zleceń.

Jeżeli aktualny stan magazynowy danej pozycji materiałowej jest zbyt niski lub zerowy i nie pozwala na realizację zamówień zostanie zacieniowany kolorem jak na poniższym zrzucie ekranu.

Status realizacji poszczególnego zapotrzebowania materiałowego określa kolumna “Ilości zrealizowane” dostępna na liście zapotrzebowanych materiałów. Wskazywana wartość określa ilość wydanego materiału dla pracownika lub do przypisanego projektu lub też wykonanego serwisu sprzętu. Realizacja odbywa się poprzez moduł Rozchody materiałów

Ważne !

Warunkiem prawidłowego rozliczania przez system jest wskazanie w polu “Przypisz do” na formularzu wykorzystania materiału właściwej pozycji: pracownik, projekt lub serwis wyposażenia.