Przejdź do treści

Zakładki dostępne w rekordach

W zależności od wybranej funkcjonalności systemu w podglądzie rekordu mogą być dostępne różne zakładki. Można przez nie przejść do innych rekordów odpowiadających innym funkcjom systemu. Rekordy takie są ze sobą powiązane jakąś zależnością, np. towar i zamówienie towaru.

Przykład obrazujący możliwość przechodzenia pomiędzy funkcjami systemu przez zakładki w rekordach:

 1. Wejdź do sekcji systemowej “Magazyn -> Lista”.

 2. Wybierz jeden rekord z dostępnych materiałów i kliknij w jego nazwę.

 3. Przejdź do zakładki “Zakupy” w podglądzie wybranego rekordu.

 4. Wybierz dowolne zamówienie spośród dostępnych rekordów.

 5. Zauważ, że nadal masz dostęp do czterech kolejnych zakładek w podglądzie zamówienia.

 6. Po wybraniu jednej z tych zakładek, pojawią się przypisane do niej podzakładki.

 7. Dla ostatnich podzakładek w hierarchii, będą aktywne tylko przyciski służące do podstawowej interakcji, których funkcjonalność została szczegółowo opisana tutaj.

PAMIĘTAJ: Ilość wszystkich widocznych zakładek po wybraniu rekordu na liście, nie będzie wszędzie identyczna. Natomiast ich funkcjonalność pozostanie taka sama.

Standardowe zakładki dostępne w różnych typach rekordów

Nazwy zakładek systemowych, które są widoczne w wielu typach rekordów:

 • Ogólne - dane podstawowe wpisywane podczas tworzenia rekordu. W utworzonym wpisie możemy korzystać z przycisków pomocniczych, dokładniej opisanych tutaj.

 • Załączone - wszystkie powiązane z danym wpisem notki, pliki, e-maile oraz dokumenty akceptowalne.

  UWAGA: O ilości załączonników do rekordu, informuje cyfra podana w nawiasie zgodnie z opisem na poniższym zrzucie ekranu.

 • Informacje - dane użytkownika systemu, który stworzył lub ostatnio aktualizował rekord.

  UWAGA: Wpisy te nie są edytowalne.

 • Historia - chronologiczny zapis wszystkich zmian dokonanych w danym rekordzie. System wskazuje, które wartości pól zostały zmienione, przez jakiego użytkownika, w jakim dniu i o której godzinie.

  UWAGA: Zapisane wartości nie są edytowalne, ale można je filtrować.

Zakładki zależne od rodzaju i przeznaczenia rekordu

W systemie istnieje szereg różnych zakładek, zależnych od rodzaju i przeznaczenia aktualnie wyświetlanego rekordu.

UWAGA: Nie wszystkie zakładki występujące w systemie muszą być dostępne dla każdego rekordu. Różne moduły mogą prezentować unikalne zestawy zakładek zależnych od specyfiki danego rodzaju rekordu. Przykładowy schemat przedstawiający taką zależność widoczny jest na poniższym zrzucie ekranu.

Przykłady zakładek, które mogą występować w module, gdzie została określona przynajmniej jedna możliwa zależność pomiędzy rekordami systemu:

 • CRM -> Firmy: Kontakty (byłe i aktualne kontakty), Aktywności (zadania, rozmowy telefoniczne, spotkania).
 • CRM -> Kontakty/Pracownicy: HR, Adres domowy, Dni wolne, Wynagrodzenie, Aktywności (zadania, rozmowy telefoniczne, spotkania), Sprzęt, Oceny.
 • Sprzęt -> Lista: Wypożyczenia (zlecenia odbioru, wnioski o odroczenie zwrotu sprzętu), Serwis.
 • Magazyn -> Lista: Zapotrzebowania, Zakupy, Rozchody, Przesunięcia, Inwentaryzacje.
 • Kontrakty -> Projekty: Wycena, Szczegóły, Księgowość, CRM (zadania, spotkania, rozmowy telefoniczne), Zmiany w projektach, Faktury, Koszty, Weryfikacja materiałów, Wnioski o informacje, Planer (historia, podsumowanie, raporty dzienne), Umowy podwykonawcze, Wizyty na projektach, Dokładność oszacowania i postęp prac, Problemy (problemy, problemy z pogodą), Sprzęt (rejestr wypożyczeni, odroczenia zwrotu, odbiór, zapotrzebowania), Magazyn (magazyn, rozchody, zapotrzebowania), Raporty (bilans czasu, bilans finansowy).

PAMIĘTAJ: Zakładka o nazwie “Więcej” umożliwia rozwinięcie pełnej listy zakładek przypisanych do wybranego modułu na liście.

Dla wymienionych rodzai zakładek systemowych, ich funkcjonalność została opisana w poszczególnych sekcjach dotyczących wybranych modułów systemu.